Dokumentarna fotografija

Dokumentarna fotografija nastoji vjerodostojno prenijeti određenu sliku i time pružiti javnosti stvaran i istinit uvid u događaje. Iako se kaže da slika govori hiljadu riječi, pitanje je da li je konzument slike uvijek u stanju pročitati te riječi sa odgovarajuće slike odnosno fotografije. Upravo je poruka ono što čini posebnim dokumentarnu fotografiju i izdvaja je od ostalih oblika formi vizualne komunikacije. Od svog nastanka pa do današnjih dana fotografija je pored glavne namjene da zabilježi trenutak i sačuva ga od zaborava stekla svoj umjetnički i komercijalni dojam, ali i sve više značajnu dokumentarnu namjenu. Fotografi dokumentarne fotografije nastoje prikazati istinitu, objektivnu i stvarnu sliku nekog događaja, situacije ili osobnosti i time ovjekovječiti jedan trenutak i poslati poruku u svijet. Svrha dokumentarne fotografije jest uticati na javnost potaknuti neke društveno-političke promjene i djelovanja. Da bi privukle pažnju javnosti, sadržaj su dokumentarnih fotografija najčešće šokantni i zanimljivi. Svoju najveću primjenu dokumentarna fotografija danas ima u kriminalistici, medicini i sve više u novinarstvu.

WORD AND PICTURES documentary photography

Fotografije koje se gledaju u novinama su istrgnute iz konteksta, a takve prikazuju zaleđen moment koji se, uz odgovarajući tekst, predstavlja kao istina. Ipak, dokumentarna fotografija nastoji vjerodostojno prenijeti određenu sliku i time pruži javnosti stvaran i istinit uvid u događaje. Nakon teoretskih razmatranja u praktičnom dijelu, metodom ankete, provodi se ispitivanje u kojoj konzument povezuje slikovnu i tekstualnu informaciju.

Foto: Lisa Fotios

Izvor: gabskunca